Algemene-Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Tetteroo & van Manen V.O.F.. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Tetteroo & van Manen V.O.F. te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Tetteroo & van Manen V.O.F. zijn vrijblijvend. Tetteroo & van Manen V.O.F. accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Tetteroo & van Manen V.O.F. behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Tetteroo & van Manen V.O.F. behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

Tetteroo & van Manen V.O.F. bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 8.00 uur. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.

Leveringen

Tetteroo & van Manen V.O.F. zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Tetteroo & van Manen V.O.F. ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Tetteroo & van Manen V.O.F. daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Tetteroo & van Manen V.O.F. aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Tetteroo & van Manen V.O.F. een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Tetteroo & van Manen V.O.F..

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Tetteroo & van Manen V.O.F. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Tetteroo & van Manen V.O.F. wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Tetteroo & van Manen V.O.F.. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Tetteroo & van Manen V.O.F. zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Tetteroo & van Manen V.O.F., in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Tetteroo & van Manen V.O.F. over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Tetteroo & van Manen V.O.F. opgave doet van een adres is Tetteroo & van Manen V.O.F. gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Tetteroo & van Manen V.O.F.
E. De Bruynstraat 76
1411 TC Naarden

Aansprakelijkheid

Tetteroo & van Manen V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Tetteroo & van Manen V.O.F. is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Tetteroo & van Manen V.O.F. komen. Tetteroo & van Manen V.O.F. draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Tetteroo & van Manen V.O.F. eveneens geen verantwoordelijkheid. Tetteroo & van Manen V.O.F. is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Tetteroo & van Manen V.O.F., tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Tetteroo & van Manen V.O.F.. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Tetteroo & van Manen V.O.F. uitgesloten.

Diversen

De klant van Tetteroo & van Manen V.O.F. dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Tetteroo & van Manen V.O.F. geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Tetteroo & van Manen V.O.F. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Tetteroo & van Manen V.O.F. het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Tetteroo & van Manen V.O.F. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Tetteroo & van Manen V.O.F. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Tetteroo & van Manen V.O.F. geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Tetteroo & van Manen V.O.F.. Niets uit uitgaven of publicaties van Tetteroo & van Manen V.O.F. mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tetteroo & van Manen V.O.F..

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Tetteroo & van Manen V.O.F. en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Tetteroo & van Manen V.O.F. te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Tetteroo & van Manen V.O.F. te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Tetteroo & van Manen V.O.F.
E. De Bruynstraat 76
1411 TC Naarden
[T] 035 6942086
[F] -
[E] tetteroonaarden@kpnmail.nl
[W] https://www.bakkerijtetteroo.nl/
[KvK] 32028098
[BTW nr.] NL802933373B01
https://graydongo.nl/nl/voeding-tetteroo-van-manen-vof-naarden-32028098

Bakkerij Tetteroo - Vestigingen
Naarden
E. de Bruijnstraat 31
1411 SX Naarden
Tel: 035-6942086
Ma t/m vrij: 07:00-16:00 uur
Zaterdag: 07:00-15:00 uur
Zondag: Gesloten

Blaricum
Hooibrug 3
1261 MV Blaricum
Tel: 035-5250638
Ma t/m vrij: 08:00-16:00 uur
Zaterdag: 08:00-15:00 uur
Zondag: Gesloten

Huizen
Oostermeent zuid 60
1274 SV Huizen
Tel: 06-82984622
Ma t/m vrij: 08:00-17:00 uur
Zaterdag: 08:00-16:00 uur
Zondag: Gesloten

Muiderberg
Dorpstraat 8b
1399 GV Muiderberg
Tel: 06- 49849027
Ma t/m Za: 08:00-15:00 uur
Zondag: Gesloten

Almere (vanaf 1-8-2024)
Carel de Willinklaan 79
1328 NL Almere
Tussen de Vaarten
Ma t/m vrij: 07:00-16:00 uur
Zaterdag: 07:00-15:00 uur
Zondag: Gesloten


Heeft u vragen?
Bel 035-6942086 of stuur ons een e-mail of bericht.

Uiterste besteltijd
Op maandag t/m vrijdag kunt u tot 16:00 uur bestellen voor de volgende dag. Bestellingen voor maandag kunnen op zondag tot 14:00 uur besteld worden. De winkels zijn op zondag gesloten.

Veilig betalen
iDeal